niversite Kalitesi Nas?l llr?

niversitelerde verilen e?itimin kalitesini etkileyen faktrler iinde en nemlisi ?retim yelerinin kalitesidir. ?retim yelerinin kaliteleri ise, onlar?n nvanlar? ile de?il, bilgi dzeyleri ve kendi alanlar?nda bilime yapt?klar? katk? ile llr.

niversitelerin ana grevi yeni bilgi retmektir. niversite ?retim yesi, bir konuyu kitaptan okuyarak s?n?fta ?rencilerine anlatan insan demek de?ildir. ?retim yesi, bilimin s?n?rlar?n? ilerleten ara?t?rmalar yapan, bu bilimsel al??malar? uluslararas? akademik dergilerde yay?nlanan ve yarat?lmas?nda kendisinin de pay? olan en son bilimsel bulgular? ?rencilerine aktaran insand?r. Dolay?s? ile byle bir bilim insan?ndan ders alan niversite ?rencisi, en son bilimsel metodlar? ve en yeni bilgileri kayna??ndan ?renmi? olur.

niversite ?retim yelerinin bilgi ve uzmanl?k kalitelerinin en nemli gstergesi, bu insanlar?n kendi dallar?nda dnya bilim literatrne yapm?? olduklar? katk?lard?r. Bu katk?lar, bilim insanlar?n?n yapt?klar? ara?t?rmalar sonucunda ortaya ?kard?klar? yeni bilgilerin nemi ve yo?unlu?u ile llr.Bunun ls ise, ?retim yelerinin uluslararas? hakemli akademik dergilerde yay?nlad?klar? bilimsel makalelerin miktar? ve kalitesidir.

?kinci nemli gsterge, bilim insan?n?n yapt??? yay?nlar?n ayn? konu zerinde al??an di?erbilim insanlar? taraf?ndan ne derece nemsenip dikkate al?nd???d?r. Bunun ls ise, yay?nlanan bir makaleye ba?ka bilim insanlar? taraf?ndan daha sonraki tarihlerde yaz?lan makalelerde ne kadar at?f yap?ld???d?r. rne?in Dr. Ahmet ve Dr. Mehmet yapt?klar? ara?t?rmalar?n sonular?n? ayn? y?l uluslararas? akademik bir dergide yay?nlam?? olsunlar. Bu, onlar?n kendi konular?na hakim olduklar? ve o konuda yeni bilimsel bilgi retecek kadar kapsaml? olduklar? hakk?nda bir gstergedir. Bu makaleler bas?ld?ktan birka y?l sonra, Dr. Ahmetin makalesinde yer alan bulgulara at?f yapan 2 ba?ka makale bas?lm?? olsun. te yandan, Dr. Mehmetin makalesinde ortaya sundu?u yeni bilgileri kullanan ve onlara at?f yapan 20 makale bas?lm?? olsun. Bu durum, Dr. Mehmetin ke?fetti?i ya da ortaya ?kard??? yeni bulgular?n bilim dnyas?nca daha nemli bulunmu? oldu?u anlam?na gelir.

Dnyan?n her yerinde bilim insanlar?n?n kaliteleri yapm?? olduklar? uluslararas? akademik yay?nlar ve bu yay?nlara yap?lan at?flar ile llr. Bu kriterler belli oldu?u iin, ?retim yesinin kalitesini (kendi alan?nda uluslaras? dzeyde bilgi sahibi olup olmad???n?) lmek zor de?ildir. Bu lm yapan organlar zaten var oldu?u iin, nemli olan nereye bak?lmas? gerekti?inin bilinmesidir. Bu konuda ok faydal? ve kullanmas? son derece kolay olan bir alet, scholar.google.com web sitesidir.

Google?n bir uzant?s? olan scholar.google.com sosyolojiden mhendisli?e, felsefeden ekonomiye kadar, konular? ne olursa olsun dnyan?n btn bilim insanlar?n?n yapt?klar? yay?nlar? derleyen ve bu yay?nlara yap?lan at?flar? hesaplayan bir sitedir.

niversite Kalitesi lme Rehberi: Akademik Yay?nlar

Bir niversitenin herhangi bir blmnn bilimsel kalitesini lmek iin yap?lmas? gereken:

 • O blmn web sitesine giderek ?retim yelerinin ad ve soyadlar?n? bir liste halinde yaz?n. Her ?retim yesinin durumunu ayr? ayr? inceleyeceksiniz.
 • Internette scholar.google.com adresine gidin.
 • nnze ?kan pencereye ?retim yesinin ad?n? ve soyad?n? girin. Googlescholar size bu ki?inin yapm?? oldu?u yay?nlar?n isimlerini, nerelerde yay?nlanm?? olduklar?n? ve ka adet at?f (citation) ald?klar?n? gsterecektir.

1) Makalenin ba?l??? 1. sat?rda grnr.

2) Makalenin yazarlar?, makalenin hangi y?lda ve nerede bas?ld??i 2. sat?rda grnr.

3) Onun alt?ndaki paragrafta makalenin zeti vard?r.

4) En alt sat?rda ise makaleye yap?lan at?f say?s? grlr. Makaleye yap?lan at?f say?s?, Cited by szcklerinden sonraki rakamd?r.

nemli noktalar:

 • ?sim kar???kl???na dikkat etmek gerekir. Ayn? isimli birden fazla bilim insan? mevcut olabilir. Ayr?ca, birden fazla yazar? olan makalelere dikkat etmek gerekir.rne?in Mehmet Arslan adl? ki?inin yapt??? al??malar? ar?yorsan?z, scholar.google.com size Mehmet Kaplan ve Ahmet Arslan adl? iki bilim insan?n?n birlikte yazd?klar? makaleleri de de ortaya ?karacakt?r. ?simleri scholar.google.com’a yazarken t?rnak iine almak yararl? olsa da, bulunan makalelerin sizin arad???n?z bilim insan?n?n ait olup olmad???na dikkat etmek gerekir.
 • Scholar.google.comun listesi ortaya ?kt?ktan sonra Trke makaleleri, ve ?ngilizce yaz?lm?? fakat Trk dergilerinde bas?lm?? makaleleri ihmal edin. Bunlar?n bilimsel nemi yoktur. Bunun rnekleri Trk niversitelerinin ve bankalar?n ?kard?klar? dergilerdir. Bu makaleleri elimine edin. Trkiye hakk?nda yaz?lm?? makaleler iinde bile, bilimsel de?eri olanlar ok zel durumlar haricinde uluslararas? hakemli bilimsel dergilerde ?ngilizce bas?l?rlar.
 • Dan??mal?k raporu, internet yaz?s? vs. ?eklinde yaz?lm?? yaz?lar?n bilimsel de?eri yoktur. Elimine edin.
 • Makale, scholar.google.comda grnse bile, hangi uluslararas? dergide bas?ld??? belli de?ilse, ihmal edin.
 • Geriye kalan makaleler, bu ki?inin bilgisinin ve bilime yapt??? katk?n?n gstergesidir.
 • Bu makalelerin alt?ndaki at?f say?lar? (Cited by), bu katk?lar?n di?er bilim insanlar? taraf?ndan ne derece dikkate al?nd???n?n gstergesidir.
 • Unutmamak gerekir ki, doktoras?n? yeni alm?? bir Yard?mc? Doent ile, uzun y?llard?r ara?t?rma yapan bir Profesrn makale ve at?f say?lar? farkl? olacakt?r.
 • Baz? ara?t?rmalar bir ya da iki ara?t?rmac? taraf?ndan yap?l?rlar ve dolay?s?yla bu makalelerin bir ya da iki yazar? olur. Baz? akademik makalelerde ise yazar say?s? ok daha fazla olabilir. Makaleye yap?lan at?f say?s?n? o makalenin yazar say?s? ile oranlamak mant?kl?d?r.
 • Bilimsel makale basma yo?unlu?u bilim insan?n?nblmne gre de?i?ir. rne?in, biyoloji ve kimya gibi laboratuvar yo?unlu?u olan blmlerde laboratuvarlarda gruplar halinde yap?lan deneylerden bir konuda ok say?da makale retilebilirken, bu durum sosyal bilimlerde mmkn de?ildir.Dolay?s?yla, iki bilim insan?n?n makale say?s?n? kar??la?t?r?rken bunlar?n ayn? bilim dal?nda olmalar?na dikkat etmek nemlidir (bir fizikinin makale say?s? ile bir sosyolo?un makale say?s? kar??la?t?r?lamaz).
 • Son ve nemli bir nokta ise, makalelerin bas?ld?klar? dergilerin nem s?ralamas?d?r. Her bilim dal?nda baz? dergiler nemli ve ???r aan ara?t?rmalar?n bas?ld??? yerlerdir. Yine her alanda, daha alt dzeyde, ve daha az nemli makaleleri basan dergiler vard?r. Bu nedenle, uluslararas? dergilerde bas?lm?? da olsalar, bilime yap?lan katk?n?n nemi a?s?ndan her makalenin kalitesi di?erine e?it de?ildir. st dzey akademik dergilerde makale basmak daha nemli bir ba?ar?d?r bilim insan? a?s?ndan. Hangi akademik derginin daha prestijli oldu?unu anlamak iin o bilim alan?n?n akademik dergilerinin kalite s?ralamas?na dikkat etmek gerekir. Burada etrefilli durumlar ortaya ?kabilir. rne?in, Dr. Alinin en nemli akademik dergilerden birinde bas?lm?? bir makalesi olsun, fakat bu makale sadece 20 adet ithaf alm?? olsun. te yandan Dr. Velinin nc s?n?f bir akademik dergide bas?lm?? makalesi 200 ithaf alm?? olsun. Di?er bir deyi?le, Dr. Alinin makalesi nemli ve prestijli bir dergide bas?lm?? olmas?na ra?men, Dr. Velinin daha mtevazi bir dergide bas?lm?? olan makalesi bilim dnyas?n?n ilgisini daha ok ekmi?tir. Bu durumda, makalelerin kendilerini okuyup fikir sahibi olmadan Dr. Ali ile Dr. Veliyi s?ralamak biraz g olabilir. Fakat bu detay ?imdilik gz ard? edilebilir. Trkiye iin birinci derecede nemli mesele, niversite ?retim yelerinin kendi konular?nda uzman olmalar?, konular?ndaki bilimsel geli?meleri yak?ndan takip etmekle kalmay?p, bilimin s?n?rlar?n? ilerleten yeni ve zgn ara?t?rmalar yapmalar? ve bilime yapt?klar? bu katk?lar? uluslararas? akademik dergilerde (bu dergiler mtevazi bile olsa) yay?nlayabilmeleridir.

scholar.google.com vas?tas? ile kolayca yap?labilecek bu analiz sonucunda her niversitenin her blmndeki her ?retim yesinin yakla??k kalite dzeyini, ve dolay?s?yla blmlerin kalite dzeylerini ortaya ?karabilir ve de?i?ik niversitelerin blmlerini kar??la?t?rabilirsiniz.

Twitter: @NaciMocan

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>