Aylık arşivler: Eylül 2015

36 Ki?inin retip 100 Ki?inin Tketti?i Ekonomi

?inde 100 ki?inin ya?ad??? bir lke d?nn. Bu yz ki?iden 20si 18 ya??ndan kk ya da 65 ya??ndan byk olsun. Di?er bir deyi?le, okul ya??nda olan ya da emeklilik dnemindeki toplam ki?i say?s? 20 olsun. Bu demektir ki, 100 ki?ilik bu lkede, al??maya ve retmeye en uygun olan 18-65 ya? aral???nda 80 birey vard?r.

Bu 80 ki?iden 40? erkek 40? kad?n olsun. Bu erkeklerinin iinde bir i?te al??anlar?n oran? % 66 olsun. Bu demektir ki 40 erke?in 26s? al??makta, retmekte ve gelir kazanmaktad?r. Geri kalan 14 erkek ise al??mamaktad?r. Bunlar?n ok az bir k?sm? okula gitmekte, byk o?unlu?u ise evde oturmakta veya bo?ta gezmektedir.

Kad?nlar?n al??ma oran? % 25 olsun. Bu demektir ki, al??ma ya??nda olan 40 kad?ndan 10 tanesi al??makta, di?er 30u evde oturmakta ya da bo?ta gezmektedir.

Sonu olarak bu toplumda al??arak retim yapan insan say?s? 26 erkek ve 10 kad?ndan olu?an toplam 36 ki?idir. Bu 36 ki?i taraf?ndan yap?lan retimden elde edilen gelir ise 100 ki?i taraf?ndan payla??lmaktad?r. Di?er bir deyi?le, 36 ki?inin al??mas? 100 ki?iyi beslemek durumundad?r.

Yukarda verilen bu rakamlar rastgele bir rnek de?il, Trkiyedeki durumun ta kendisidir. Trkiyede ki?i ba??na d?en gelirin az olmas?n?n nedeni az insanla retilen gelirin (Gayri Safi Milli Has?lan?n) ok insana pay edilmesidir.

Dnyan?n di?er lkelerinde durum nedir?

Dnyan?n bir ok lkesinde al??ma ya??ndaki erkek nfusun %75 %80i bir i?te al??maktad?r. Alman erkeklerinin yzde 76s?, Meksikal? erkeklerin 81i, Rus erkeklerinin yzde 73, Japon erkeklerinin y?zde 89u bir i?te al???rken, Trk erkeklerinin sadece yzde 66s? al??maktad?r.

Di?er lkelerde al??ma ya??ndaki kad?nlar?n yakla??k % 65i al??makta iken, Trkiyede bu oran % 25dir. Trkiyede her 4 kad?ndan sadece bir tanesi al??maktad?r.

Dolay?s?yla, Trkiyede 100 ki?iyi beslemek iin sadece 36 ki?i al??makta iken, di?er lkelerde 100 ki?iyi beslemek iin 59 ki?i al???p retmektedir.

Alt? izilmesi gereken ok nemli bir nokta, Trk kad?nlar?n?n %25lik al??ma oran?n?n OECD lkeleri iinde a?k ara sonuncu olmas?d?r. rne?in, Norveli kad?nlar?n %75i, Portekizli kad?nlar?n %65i, Gney Koreli kad?nlar?n %57si, Meksikal? kad?nlar?n %45i al???rken Trk kad?nlar?n?n sadece drtte birinin al???yor olmas? Trk ekonomisinin aya??ndaki parangad?r.

Kad?nlar?n evde al??malar? i? de?il mi?

ocuk bytmek, yemek yapmak gibi faaliyetler kad?nlar?n ev d???nda al??malar?na engel de?ildir. Gney Koreli, Meksikal?, Frans?z, vs., her milletin kad?nlar? ev d???nda retim yaparak ekonomik hayat?n iine girmektedirler ve bu lkelerde de ocuklar bak?lmakta, yemekler yap?lmakta, aile hayatlar? ya?anmaktad?r. Kad?nlar?n yksek orandaal??t??? toplumlarda, ocuklar okulda daha az ba?ar?l?, aileler daha az mutlu de?ildir.

Sonu olarak, Trk kad?nlar? ekonomik hayat?n iine girmeden, Trk Kad?n?n?n OECD sonuncusu durumunda olan %25lik al??ma oran? ykseltilmeden, ?u anki durumda 36 ki?inin al??arak 100 ki?iyi besledi?i Trkiye ekonomisi ki?i ba??na geliri h?zla ykseltemez.

?inde 100 ki?i olan bir sandalda 64 ki?i oturuyor ve krek ekmiyorsa, geri kalan 36 ki?inin krek ekerek bu 100 ki?ilik sandal? ilerletmesi zordur.

Twitter: @NaciMocan