Mecliste ?smi Olup Cismi Olmayan Milletvekilleri

nmzdeki seimde 550 Milletvekilini seip Meclise yollayaca??z. Bu vekiller Mecliste bizim ad?m?za ne yapacaklar?

Milletvekili, milleti temsil eden ki?i anlam?na geldi?ine gre, oy vererek TBMMne yollad???m?z vekillerin bizi gerek anlamda temsil etmesi demek, bu vekillerin bizi ilgilendiren, bizim refah?m?z? etkileyebilecek konularda Mecliste bizim ad?m?za aktif olmalar?, bizim sesimizi duyurmalar? demektir. Grevini hakk?yla yapan vekil, semen ad?na Mecliste al???r, konu?ur, kanun tasla?? haz?rlar, ya da destek verir; yaz?l? ya da szl soru sorar, tart??malara kat?l?r. K?saca, Mecliste etkin olur.

Bizi temsil etmeleri iin vekalet verdi?imiz milletvekilleri, konu?arak, tart??arak, fikir al??-veri?i yaparak bizim refah?m?z? ykseltecek etkinliklerin iinde bulunmak yerine, bunun tam tersini yaparak

 • Meclise gitmezlerse,
 • Ya da, Meclise gider fakat a??zlar?n? amadan sadece konu?ulanlar? dinler ve hibir konuda fikir belirtmez, hibir konuya kar??maz, hibir soru sormaz, kat?l?mc? de?il, seyirci olurlarsa, o milletvekillerinin millete faydas? olmaz.

Bizim vekillerimiz TBMMde ne yap?yorlar?

Amerikanin Auburn Universitesinden Duha Alt?nda? ile yapt???m?z bir ara?t?rma erevesinde, 1991-2011 aras? TBMMde grev yapm?? her milletvekilinin Mecliste ne kadar aktif oldu?unu TBMMnin resmi kaynaklar?ndan edindi?imiz bilgilere dayanarak hesaplad?k. Mecliste aktif olmak demek, Meclis krssnden konu?ma yapmak, yaz?l? ya da szl soru sormak, cevap vermek, nerge vermek, vs. gibi bir milletvekilinden beklenen etkinliklerdir.

23. Dnem (2007-2011) milletvekillerinin etkinlik da??l?m?, a?a??daki grafiktedir.

Vekil_800

Ortaya ?kan sonu ?udur: 550 milletvekilinin 187si (Vekillerin te birinden fazlas?) Mecliste al??t?klar? drt y?l boyunca, toplam SIFIR ile 10 aras? etkinlikte bulunmu?lard?r.

550 vekilin YARISI, drt y?l boyunca Meclis at?s? alt?nda toplam 20den az Meclis etkinli?inde bulunmu?tur.

550 vekilin 352si (%64) drt y?lda toplam 0-36 etkinlikte bulunmu?tur. Di?er bir deyi?le, 352 milletvekili ortalama olarak, Mecliste bulunduklar? her ay sadece bir aktivitede bulunmu?lard?r.

Drt y?lda toplam 36 ile100 aras? aktivitede bulunan vekil say?s?: 103,

Drt y?lda toplam 101-200 etkinlikte bulunmu? vekil say?si: 67,

Drt y?lda toplam 200den fazla aktif olan vekil say?s?: 37’dir.

Di?er bir deyi?le, Mecliste milletin temsilcili?i grevini asl?nda sadece yakla??k 200 milletvekili yapmakta, di?erleri byk lde seyirci vasf?yla, Mecliste olan bitenleri seyretmektedir denebilir.

Bu da??l?m, her partide ve her Meclis dneminde a?a??-yukar? byledir (son dnemin resmi rakamlar? henz belli olmamakla beraber, de?i?ik bir sonu ?kma ihtimali zay?ft?r).

Meclisteki vekillerin yar?s?ndan o?u fikir belirtmeyen, soru sormayan, ismi olup cismi olmayan ki?iler olsa da, Bu vekiller Mecliste kendi parti liderlerinin istedi?i ?ekilde oy verip partilerini destekledikleri iin kendilerini seen insanlara hizmet ediyor durumdalar denebilir mi?

Semene hizmet etmek, Meclisteki oylamalarda parti liderlerinin istedikleri do?rultuda oy kullanmak demek de?ildir. Her ilden seilen milletvekillerinin, o ilin semenine kar?? sorumluluklar? vard?r. Bir ilin sorunlar?n?, dertlerini, muhtemel zmlerini ortaya koymakla ykmldur o ilin milletvekili. Gaziantepin ekonomik problemini Trabzon milletvekili bilemez. ?stanbulun altyap? sorunu ile Van milletvekilinin u?ra?mas? beklenemez. Eski?ehir iin nemli olan bir probleme dikkat ekmek, Diyarbak?rdan seilmi? vekilin grevi de?ildir. Dolay?s?yla, Meclise gelmeyen, ya da gelip aktif olmayan milletvekili, temsil etmek durumunda oldu?u vatanda?lar? temsil etmiyor demektir.

Bu durumun ortaya ?kmas?n?n muhtemel nedeni, partilerin yeteri say?da akl? eren, dili dnen ki?iyi milletvekili aday? olarak bulamamas?, ya da bu ki?ileri milletvekili aday? gstermeye yana?m?yor olmas?d?r.

550 M?LLETVEK?L? GEREKL? M??

ABDnin nfusu 320 milyondur ve bu nfus Amerikan Kongresinde 535 ki?i taraf?ndan temsil edilir (100 senatr, 435 Temsilciler Meclisi yesi). Di?er bir deyi?le, Amerikada her 600,000 ki?i bir vekil ile temsil edilir.

Avrupa Toplulu?u nfusu 500 milyondur ve bu 500 milyon ki?i, Avrupa Toplulu?u Parlamentosunda 750 milletvekili ile temsil edilir. Bu da, Avrupa’da her 650,000 ki?inin bir vekil ile temsil edilmesi anlam?na gelir.

Trkiyenin 75 milyon nfusu 550 milletvekili ile temsil edilmektedir. Bu da, her 135,000 vatanda?a bir milletvekili demektir.

TBMMdeki 550 milletvekilinin %50si aktif olmad???na gre, TBMM 550 yerine 275 ya da 300 milletvekili ile ayn? retimi (daha az masrafl? bir ?ekilde) yapabilir. Fakat, milletvekili say?s?n? 300e indirmek Meclis karar? ile olaca??ndan, bunun gerekle?ece?ini d?nmek hayalcilik olur.

?kinci (daha uzun vadeli) zm, milletin Akl? Eren, Dili Dnen vekiller taraf?ndan temsil edilmeyi talep etmesidir. Byle bir talebin halktan gelip gelmeyece?i bilinmemekle birlikte, halk?n vekalet verdi?i milletvekillerinin Mecliste ne lde emek harcad?klar?n? grebilmesinde fayda vard?r. Bu bilgiyi sa?laman?n bir yolu ise, her milletvekilinin performans?n? rakamsal olarak gsteren bilgileri her ay halk?n grece?i ve denetleyece?i ?ekilde, (rne?in bir web sitesi zerinden) ortaya ?karmak olabilir.Ayr?ca, milletvekillerinin en az?ndan Meclis at?s? alt?na gelmelerini ve oturumlara kat?lmalar?n? sa?lamak iin, maa?lar?n? azalt?p, Meclis’teki kat?l?mlar?na endeksli cret sistemine gemek faydal?d?r. Bu fikrin Avrupa Parlamentosu’nda uygulama analizi yap?lm?? durumdad?r.

Mecliste ?smi Olup Cismi Olmayan Milletvekilleri” üzerine 2 yorum

 1. Amerikan Kongresi ve Avrupa Toplulu?u Parlamentosu’na dair rakam baz?nda temsiliyete dair rnek vermi?siniz ancak bu rneklerde ki vekillerin aktivite durumuna dair oransal kar??la?t?ma yap?labilecek bir al??ma var m?d?r acaba? Gerekten merak ettim; “akl? eren, dili dnen” k?sm? tahmin edilebilir durumda ama acaba daha akl? erip, dili dnenlerin amaca hizmet durumlar? ne?

  1. ABD vekilleri cok daha aktif Turk vekillerinden. Ornegin devamsizlik ortalama %3; ve %10’dan fazla devamsizligi olan yok. Bunun bir sebebi seffaflik. Vekillerin her aktivitesini halka bildiren, vekiller hakkinda onlarin performanslari ile ilgili “karne” veren onlarca kurum var. Bir-iki ornek burada: https://www.govtrack.us/congress/members/report-cards/2014.
   http://globalsolutions.org/politics/congressional-report-card
   Ayrica, yerel gazeteler, belli araliklarla, o sehrin vekillerinin performansi hakkinda rapor yayinliyorlar. Dolayisiyla, secilen vekiller uzerinde suistimali engelleme dogrultusunda, toplumdan gelen baski var.

admin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>