B?R M?LYON KEL?ME

Trkiyenin be?eri sermayesini ve entellektel kapasitesini art?rman?n ok nemli bir yolu, bireylerin okuma al??kanl???n? geli?tirmektir. Bilimsel ara?t?rmalar gstermektedir ki, okuma yetene?i geli?mi? ve kitap okuma al??kanl??? olan ?renciler, daha kolay problem zen, daha yarat?c?, ve okuldaki ba?ar?s? (matematik ve fen dersleri dahil) daha yksek ?rencilerdir. Kitap okumak, insan beyninin analiz yetene?ini art?rmaktad?r. Dzenli kitap okuma al??kanl??? olan insanlar?n bilgi sentezi yapma ve de?i?ik d?nce ve fikirleri kar??la?t?r?p analiz etme yetenekleri ilerler.

Dolay?s?yla, al??an?n?n daha retken, ortalama insan?n?n daha ak?ll? ve yarat?c? oldu?u bir toplum iin insanlara okuma al??kanl???n? a??lamak gerekir.

Bunu ba?arman?n bir yolu, Amerikan?n baz? yerlerinde uygulanan bir yntemi Trkiyede de uygulamak ve ?rencilerin, normal okul mfredat?n?n d???nda, y?lda B?R M?LYON KEL?ME okumalar?n? sa?lamakt?r. Bu bir milyon kelime, orta?retim ve st ?renciler iin geerli olup, y?lda yakla??k 25 kitap okumak anlam?na gelir.

?lk?retim seviyesi ?rencileri iin ise bu rakam daha d?k (500,000 kelime) olarak d?nlr, ve kk ya?ta ?renciler iin ana-baba deste?i (ocu?un okumas?na yard?mc? olmak) gerekir ba?lang?ta.

Y?lda B?R M?LYON KEL?ME yksek bir rakam olarak gzkse de, bu asl?nda gerekle?mesi son derece makul bir hedeftir. Bir ocu?un dersler haricinde y?lda bir milyon kelime okumas?, iki haftada bir kitap bitirmesi demektir ki, bu yksek bir tempo degildir. GENEL KURAL, her ak?am 30 dakika kitap okumakt?r.

Bir milyon kelimeyi olu?turan yakla??k 25 kitab?n hangi kitaplar olmas? gerekir? sorusunun cevab? ?udur: ocuklar, tamamen kendi seimleri olan, istedikleri btn kitaplar? okuyabilmeli ve bu konuda devlet ya da ?retmenleri dahil, hibir ki?i ya da kurum taraf?ndan k?s?tlama getirilmemelidir. Program?n amalar?ndan biri, ocuklara ders kitaplar? d???nda yeni ufuklar amak, kendi yollar?n? kendilerinin bulmalar?na yard?mc? olmak, ve sorgulayan, d?nen, tart??an bireyler olarak yeti?melerini sa?lamakt?r. Bu yzden, NE ?STERLERSE ONU OKUMALARI son derece nemlidir.

?ster Tavla ?ampiyonlar? ad?nda bir kitap , isterse Evrenin Temel Kurallar? n? okusunlar; ister Futbolun Tarihi ile ilgilensinler, veya Hz. Muhammetin Hayat?, “Steve Jobs’?n Hayat?”, ya da Hitlerin Hayat?n? okusunlar; ister Dinler Tarihi isterse Nobelli Fizikiler adl? kitaplar ilgilerini eksin; yeter ki bir milyon kelime okusunlar y?lda. ?ster Sait Faik, ister OHenry hikayeleri, ister Yahya Kemal, ister Orhan Veli ?iirleri okumak istesinler; ister Harry Potter?n maceralar?n?, isterse Dedektif Ali Beyin servenlerini okusunlar. ?ster kurgu bilim romanlar?, ister a?k romanlar?, ister macera romanlar? okusunlar. ?ster Tolstoy, ister Yunus Emre, ister Isaac Asimov okusunlar. Ne okurlarsa okusunlar; yeter ki y?lda B?R M?LYON KEL?ME okusunlar.

Bilimsel ara?t?rmalar gstermi?tir ki, anne-babalar? dzenli ?ekilde kitap okuyan ocuklar?n kitap okuma al??kanl??? yksektir. Bu ?u demektir: Trkiye e?er kitap okuma al??kanl??? olan bir gen nesil yaratabilirse, o neslin cocuklar?n?n da kitap okuyan bireyler olmas? daha kolay, nerdeyse kendinden olu?an, bir durum olacakt?r.

ocuklar? y?lda B?R M?LYON KEL?ME okumaya te?vik eden bu projenin pratik zorluklar? nedir? Bu projenin maliyetini kim kar??layacakt?r? Her ?rencinin y?lda bir milyon kelime, yani yakla??k 25 kitap okumas? demek, bu ?rencilerin velilerinin y?lda 25 kitap sat?n almalar? demekse, bu durum az gelirli aileler iin zorluk te?kil edebilir. Fakat, y?lda 25 kitap okumak, 25 kitap sat?n almak anlam?na gelmez.

  • Bu projenin finansman? iin zel sektrn deste?i kolayl?kla sa?lanabilir. Ayr?ca, okul ktphanelerine kitap ba???? iin toplum harekete geirilebilir.
  • Okul ve semt ktphaneleri bu projede nemli yeri olan birimlerdir. Trkiyede hemen hi ra?bet grmeyen, o?u zaman yeri bile bilinmeyen ?ehir ktphanelerini yenilemek, modernle?tirmek, insanlar icin cazip hale getirmek gerekir. Bunun dnyada nas?l yap?ld???na rnekleriyle ba?ka bir yaz?da de?inece?im. Fakat, insanlar? cezbeden, tertemiz, ok boyutlu kullan?m? olan, ???l-???l modern ktphaneler yapmak ve her semte bir cami projesi gibi, her semte bir modern ktphane projesini hayata geirmek zor ve pahal? de?ildir.
  • Geli?mi? lkelerde, son y?llarda ktphaneler dn kitap verme vas?flar?na ilave olarak dijital ktphane olma yoluna girmi?lerdir. Ktphaneler kolleksiyonlar?nda bulundurduklar? kitaplar?n yan?s?ra, o kitaplar?n elektronik versiyonlar?n? web-sitelerinde bar?nd?r?rlarlar. Ktphane yesi olan ki?i, ktphanenin web sitesine ba?lanarak ve yelik numaras?n? girerek, istedi?i kitab?n elektronik versiyonunu bilgisayar?na ya da tabletine indirir cretsiz olarak. Bylece e-kitap ktphaneden dn al?nm?? olur. Herhangi bir kitab? ktphaneden dn almak gibi, e-kitaplar ancak belirli bir sre (bir ay gibi) fonksiyonaldir; bu mddet sonunda okunamaz hale gelir, ve yeniden indirilmesi gerekir. Klasik ktphanelere, dijital ktphane ilavesi yapmak basit ve az masrafl? bir tatbikatt?r.
  • Hkmetin uygulamaya al??t??? Fatih Projesi isimli proje her ?renciye bir tablet (iPad tipi cihazlar) vermeyi tasarlamaktad?r. Bu projeden ?rencilerin fayda sa?layabilmeleri iin o tabletlerin uygulanaca?? e?itim platformlar?n? yaratmak gerekir. Yukarda bahsettigim e-kitap lara bu tabletler vas?tas? ile ula?mak Fatih Projesinin elle tutulur bir retimi olabilir.

Sonu olarak, Trkiyenin be?eri sermaye ve entellektel g eksikli?ini gidermek ve gerisinde kald???m?z Dnya Ekonomik Yar???n? kaybetmemek iin bir an nce al??maya ba?lamak gerekir. ok boyutlu bu problemin elle tutulur zm noktalar?ndan biri Trkiyenin bilgiye ula?may? bilen, d?nen, sorgulayan, yarat?c? bireyler toplulu?u durumuna gelmesidir. Bunun en nemli ve ku?aktan ku?a?a etkili olacak yollar?ndan biri, bireyleri kitap okur hale getirmektir. Bu hareketin k?v?lc?m? ise, ?rencilerin kitap okumalar? ile, ne okurlarsa okusunlar, fakat y?lda B?R M?LYON kelime okumalar? ile sa?lanabilir.

Her duydu?una, her okudu?una kr krne inanmayan, kendi analizini yapma bilgi ve zgvenine sahip, retme heyecan? duyan, slogan at?c? de?il, i? yap?c?, Dnya ile rekabet edebilecek yarat?c? insanlar bu zelliklerine okuma al??kanl??? olmadan kavu?amazlar.

Ba??ms?z d?nceye ve yarat?c?l??a uzun bir yolculu?un sonunda ula??l?r. Bu yolculukta farkl? fikirlerle, birbirine z?t gr?lerle, de?i?ik d?nce tarzlar?yla kar??la?mak, de?i?ik bak?? a?lar? ile tan??mak sonucunda bilgili ve bilge insan ortaya ?kabilir.

Bu sebeple, ocuklar ister sat?n al?p okusunlar, ister ktphaneden al?p okusunlar, ister evdeki kitab? okusunlar; ister ka??t kitap, ister e-kitap okusunlar; yeter ki okusunlar. Ernest Heminway okusunlar, Orhan Pamuk okusunlar, Gabriel Garcia Marquez okusunlar, Richard Feynman okusunlar, Jose Saramago okusunlar, Yasar Kemal okusunlar, Halide Edip Ad?var okusunlar, Stephen Hawking okusunlar NE ?STERLERSE ONU OKUSUNLAR; yeter ki y?lda B?R M?LYON KEL?ME OKUSUNLAR!

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>